Podmínky použití

1. Obecná ustanovení
Jan Guziur, tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.ferrarius.cz a dalších registrovaných adresách - dále jen 'stránky'. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek www.ferrarius.cz je Jan Guziur (dále jen provozovatel), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů(dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek
Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.ferrarius.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.ferrarius.cz je bezplatné. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.ferrarius.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
Některé z informací publikovaných na stránkách www.ferrarius.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ferrarius.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.ferrarius.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ferrarius.cz.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů
Přístup na stránky www.ferrarius.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

5. Závěrečná ustanovení
S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.ferrarius.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.ferrarius.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky užívání stránek www.ferrarius.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 1. 2009.

Jan Guziur